زمانبندی دریافت فرم مدرسه دانش آموزان

والدین گرامی جهت دریافت لباس فرم دانش آموزان به دفتر مدرسه مراجعه فرمایید .

ورودی های پیش دبستانی و اول  98/4/15  و 98/4/17

ورودی های پایه دوم و سوم  98/4/16   و 98/4/18  

ورودی های پایه چهارم و پنجم   98/4/19 

گزارش تصویری