اردوی علمی،تفریحی و هیجان انگیز رویا پارک( ویژه دانش آموزان چهارم،پنجم،ششم ابتدایی)

اردوی علمی،تفریحی و هیجان انگیز رویا پارک( ویژه دانش آموزان چهارم،پنجم،ششم ابتدایی)